Recenzie

Obchodné podmienky

PRED POUŽÍVANÍM TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY SI PROSÍM DÔKLADNE PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE OBCHODNÉ PODMIENKY.

NAŠE VÝROBKY SÚ SUROVINY URČENÉ LEN NA VÝSKUM, ĎALŠIU VÝROBU ALEBO AROMATERAPIU. NIE SÚ URČENÉ NA ĽUDSKÚ SPOTREBU, A TO V ŽIADNEJ FORME.

Všetci používatelia tejto stránky súhlasia s tým, že prístup na túto stránku a jej používanie podlieha nasledujúcim podmienkam. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto stránku.

Používanie stránky Kratombird.sk slúži len na vzdelávacie a informačné účely a objednávanie výrobkov podlieha týmto podmienkam, čo znamená, že pri návšteve alebo nakupovaní na tejto stránke súhlasíte s týmito podmienkami.

Podmienky používania

Objednávkou z webstránky Kratombird.sk kupujúci vyhlasuje, že má osemnásť (18) rokov alebo viac a súhlasí s našimi podmienkami v plnom rozsahu, okrem iného vrátane "Podmienok používania" uvedených v tomto dokumente.

Informácie a tovar poskytované na tejto stránke sú určené výlučne na nekonzumné herbárové exempláre, zber, legitímny výskum, vzdelávanie, výrobu sviečok, mydla a/alebo na okrasné účely. Všetok náš tovar sa predáva podľa stavu, v akom sa nachádza, pokiaľ ide o voľne ložené botanické zložky/materiál, a nie sú k nemu pripojené žiadne vyhlásania ani pokyny. ŽIADNY z našich tovarov nie je určený na diagnostiku, liečbu, vyliečenie, prevenciu alebo zmiernenie akejkoľvek choroby alebo zdravotného stavu.

NAŠE VÝROBKY NIE SÚ SCHVÁLENÉ NA VNÚTORNÉ ALEBO VONKAJŠIE POUŽITIE ALEBO NA LIEČBU AKÝCHKOĽVEK ZDRAVOTNÝCH ŤAŽKOSTÍ.

Informácie poskytnuté spoločnosťou Kratombird.sk na tejto webovej stránke alebo prostredníctvom osobnej korešpondencie s pridruženými stranami by sa NIKDY nemali chápať ako schvaľovanie, odporúčanie alebo povolenie vnútornej alebo vonkajšej spotreby akéhokoľvek výrobku predávaného na tejto stránke. Žiadne informácie o akýchkoľvek produktoch z AKÉHOKOĽVEK zdroja, vrátane tretích strán, ako je Wikipedia alebo Reddit, by nemali dopĺňať alebo nahrádzať pokyny alebo rady vášho lekára alebo akéhokoľvek zdravotníckeho pracovníka - a nemali by byť ani dôvodom na porušenie našich zmluvných podmienok alebo akýchkoľvek zákonov alebo vládnych nariadení, ktoré sa plne zaväzujeme dodržiavať v plnom rozsahu.

Upozorňujeme na všetky informácie z otvorených zdrojov, ktoré neboli vyhodnotené Riaditeľstvom pre potraviny, Riaditeľstvom pre prírodné liečivé prípravky, Riaditeľstvom pre terapeutické prípravky alebo inou príslušnou vládnou agentúrou.

Ďalší predaj na účely ľudskej spotreby a terapeutické použitie akýmkoľvek spôsobom je nami VÝSLOVNE ZAKÁZANÝ okrem zákonov, ktoré upravujú takéto činnosti. Porušenie tejto podmienky predstavuje dôvod na okamžité ukončenie ÚČTOV A OBJEDNÁVOK a okrem toho môže predstavovať porušenie príslušných právnych predpisov platných zákonov alebo vládnych nariadení platných vo vašej jurisdikcii. Opäť si vyhradzujeme právo zrušiť účty a objednávky podozrivé z porušenia tejto podmienky podľa nášho uváženia.

Kratombird.sk, jej majitelia, vedúci pracovníci, pridružené spoločnosti, spolupracovníci a zamestnanci nenesú žiadnu zodpovednosť voči kupujúcemu ani žiadnej inej strane za následky alebo škody vyplývajúce z používania, nesprávneho používania alebo nepoužívania predávaných výrobkov a informácií uvedených na tejto webovej stránke vrátane priamych, nepriamych, osobitných, náhodných, následných alebo trestných škôd. Kratombird.sk, jej majitelia, vedúci pracovníci, pridružené spoločnosti, spolupracovníci a zamestnanci nenesú zodpovednosť za následky a škody vyplývajúce z nesprávneho používania akýchkoľvek výrobkov spôsobené porušením našich podmienok, ako aj príslušných miestnych zákonov.

Informácie získané od Kratombird.sk, jej vlastníkov, vedúcich pracovníkov, pridružených spoločností a zamestnancov sú určené výlučne na vzdelávacie alebo informačné účely a nikdy by sa nemali chápať ako reklama, obhajoba, propagácia alebo odporúčanie akéhokoľvek správania alebo konania v rozpore s týmito podmienkami vrátane zneužitia produktov získaných na tejto webovej stránke alebo produktov z externého zdroja. Ani informácie z iných zdrojov by nemali ospravedlňovať nesprávne používanie alebo našich produktov.

Tieto podmienky sa môžu kedykoľvek zmeniť. Kratombird.sk nezodpovedá za informovanie príslušných strán o akýchkoľvek zmenách uverejnených na tejto stránke.

Copyright

Celý obsah tejto stránky, vrátane, ale nielen, textu, grafiky alebo kódu, je chránený autorskými právami podľa medzinárodných zákonov o autorských právach a je majetkom spoločnosti Kratombird.sk. Kolektívne dielo zahŕňa diela, na ktoré má Kratombird.sk licenciu. Copyright 2020, Kratombird, VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

Povolenie je udelené na elektronické kopírovanie a tlač tlačených častí tejto stránky výlučne za účelom zadania objednávky u Kratombird.sk alebo nákupu produktov z Kratombird.sk. Môžete si zobraziť a, s výhradou akýchkoľvek výslovne uvedených obmedzení alebo limitov týkajúcich sa konkrétneho materiálu, stiahnuť alebo vytlačiť časti materiálu z rôznych oblastí tejto stránky výlučne na vlastné nekomerčné použitie alebo na uskutočnenie objednávky u Kratombird.sk alebo na nákup produktov Kratombird.sk. Akékoľvek iné použitie, okrem iného vrátane reprodukcie, distribúcie, zobrazovania alebo prenosu obsahu tejto stránky, je prísne zakázané, pokiaľ nie je povolené Kratombird.sk . Ďalej súhlasíte s tým, že nebudete meniť ani odstraňovať žiadne upozornenia o vlastníckych právach z materiálov stiahnutých zo stránky.

Banková karta Barion

Online platby bankovou kartou sa vykonávajú prostredníctvom systému Barion. Obchodník nezískava a neukladá údaje o bankových kartách. Poskytovateľ tejto služby, spoločnosť Barion Payment Inc. je inštitúciou podliehajúcou Maďarskej centrálnej banke, číslo jej licencie je: H-EN-I-1064/2013.

Ochranné známky

Všetky ochranné známky, servisné značky a obchodné názvy Kratombird.sk použité na stránke sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky Kratombird.sk

Zrieknutie sa záruky

Táto stránka a materiály a produkty na tejto stránke sú poskytované v stave, v akom sú, a bez akýchkoľvek záruk, či už výslovných alebo predpokladaných. V maximálnom rozsahu prípustnom podľa platných právnych predpisov sa spoločnosť Kratombird.sk zrieka všetkých záruk, výslovných alebo predpokladaných, vrátane, ale nie výlučne, predpokladaných záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel a neporušenia práv. Spoločnosť Kratombird.sk nepredkladá ani nezaručuje, že funkcie obsiahnuté na stránke budú neprerušované alebo bezchybné, že chyby budú odstránené alebo že táto stránka alebo server, ktorý stránku sprístupňuje, neobsahuje vírusy alebo iné škodlivé komponenty. Kratombird.sk neposkytuje žiadne záruky ani vyhlásenia týkajúce sa používania materiálov na tejto stránke, pokiaľ ide o ich správnosť, presnosť, primeranosť, užitočnosť, včasnosť, spoľahlivosť alebo iné. Niektoré provincie nemusia povoľovať obmedzenia alebo vylúčenia záruk, v takom prípade sa na vás vyššie uvedené obmedzenia nemusia vzťahovať.

Obmedzenie zodpovednosti

Kratombird.sk nenesie zodpovednosť za žiadne osobitné alebo následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo nemožnosti používania materiálov na tejto stránke alebo výkonu produktov, a to ani v prípade, že spoločnosť Kratombird.sk bola na možnosť takýchto škôd upozornená. Platné právne predpisy nemusia umožňovať obmedzenie alebo vylúčenie zodpovednosti alebo náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať.

Typografické chyby

V prípade, že je produkt Kratombird.sk omylom uvedený za nesprávnu cenu, Kratombird.sk si vyhradzuje právo odmietnuť alebo zrušiť všetky objednávky produktov uvedených za nesprávnu cenu. Kratombird.sk si vyhradzuje právo odmietnuť alebo zrušiť všetky takéto objednávky bez ohľadu na to, či bola objednávka potvrdená a či ste nám vydali platbu. Ak už bola vaša platba za nákup prijatá a vaša objednávka je zrušená, spoločnosť Kratombird.sk vám vystaví dobropis na váš účet alebo vám poskytne kredit v sume, ktorá bola pôvodne účtovaná a vystavená nám.

Ukončenie platnosti obchodných podmienok

Tieto obchodné podmienky sa na vás vzťahujú po vstupe na stránku a/alebo dokončení registrácie alebo nákupného procesu. Tieto podmienky alebo ich časť môže Kratombird.sk kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia. Ustanovenia týkajúce sa autorských práv, ochrannej známky, vylúčenia zodpovednosti, obmedzenia zodpovednosti, odškodnenia a rôznych ustanovení zostávajú v platnosti aj po akomkoľvek ukončení.

Oznámenie

Kratombird.sk vám môže doručiť oznámenie prostredníctvom e-mailu, všeobecného oznámenia na stránke alebo iným spoľahlivým spôsobom na adresu, ktorú ste poskytli spoločnosti Kratombird.sk.

Používanie stránky

Obťažovanie akýmkoľvek spôsobom alebo formou na stránke, vrátane e-mailu, chatu alebo používania obscénnych alebo urážlivých výrazov, je prísne zakázané. Vydávanie sa za iných, vrátane Kratombird.sk alebo iného licencovaného zamestnanca, hostiteľa alebo zástupcu, ako aj ostatných členov alebo návštevníkov stránky, je zakázané. Na stránku nesmiete nahrávať, distribuovať ani inak zverejňovať prostredníctvom nej žiadny obsah, ktorý je hanlivý, hanlivý, obscénny, výhražný, zasahuje do súkromia alebo práv na publicitu, je urážlivý, nezákonný alebo inak nevhodný, ktorý môže predstavovať alebo podporovať trestný čin, porušovať práva akejkoľvek strany alebo ktorý môže inak viesť k vzniku zodpovednosti alebo porušovať akýkoľvek zákon. Na stránku nesmiete nahrávať komerčný obsah ani ju používať na nabádanie iných, aby sa pripojili k akejkoľvek inej komerčnej online službe alebo inej organizácii alebo sa stali jej členmi.

Zrieknutie sa zodpovednosti za účasť

Kratombird.sk nekontroluje a ani nemôže kontrolovať všetku komunikáciu a materiály zverejnené alebo vytvorené používateľmi, ktorí pristupujú na stránku, a nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah tejto komunikácie a materiálov. Beriete na vedomie, že tým, že vám poskytuje možnosť prezerať a distribuovať obsah vytvorený používateľom na stránke, Kratombird.sk pôsobí len ako pasívny kanál pre takúto distribúciu a nepreberá žiadne záväzky ani zodpovednosť v súvislosti s akýmkoľvek obsahom alebo aktivitami na stránke. Kratombird.sk si však vyhradzuje právo blokovať alebo odstraňovať komunikáciu alebo materiály, ktoré považuje za (a) urážlivé, hanlivé alebo obscénne, (b) podvodné, klamlivé alebo zavádzajúce, (c) porušujúce autorské práva, ochranné známky alebo iné práva duševného vlastníctva iných osôb, alebo (d) urážlivé alebo inak neprijateľné pre Kratombird.sk podľa vlastného uváženia.

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a zbavíte zodpovednosti spoločnosť Kratombird.sk, jej vedúcich pracovníkov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, poskytovateľov licencií a dodávateľov (ďalej len "poskytovatelia služieb") za všetky straty, výdavky, škody a náklady, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, ktoré vzniknú v dôsledku akéhokoľvek porušenia týchto podmienok alebo akejkoľvek činnosti súvisiacej s vaším účtom alebo nákupom na našej webovej lokalite (vrátane nedbanlivého alebo protiprávneho konania) vami alebo akoukoľvek inou osobou pristupujúcou na lokalitu pomocou vášho internetového účtu.

Vrátenie peňazí

Chcete zrušiť svoj nákup? Bez obáv, na Kratom Bird nás môžete kedykoľvek kontaktovať a zrušiť svoju objednávku a získať okamžitú náhradu. V prípade už odoslanej objednávky nám však môžete vrátiť akýkoľvek neotvorený výrobok a získať kredit v rovnakej hodnote do 30 dní od dátumu odoslania. Tovar musí byť vrátený v nepoškodenom a nepoškodenom stave. Upozorňujeme, že náklady na dopravu a sledovanie vráteného výrobku znášate vy.

Odkazy tretích strán

V snahe poskytnúť našim návštevníkom vyššiu hodnotu môže Kratombird.sk odkazovať na stránky prevádzkované tretími stranami. Avšak aj keď je tretia strana prepojená so spoločnosťou Kratombird.sk, Kratombird.sk nemá žiadnu kontrolu nad týmito prepojenými stránkami, ktoré majú samostatné postupy ochrany súkromia a zhromažďovania údajov, nezávislé od Kratombird.sk. Tieto prepojené stránky slúžia len pre vaše pohodlie, a preto na ne pristupujete na vlastné riziko. Napriek tomu sa Kratombird.sk snaží chrániť integritu svojej webovej stránky a odkazov na nej umiestnených, a preto žiada o akúkoľvek spätnú väzbu nielen na svoju vlastnú stránku, ale aj na stránky, na ktoré odkazuje (vrátane prípadu, ak konkrétny odkaz nefunguje).

Nothing Nothing


SEK is Now Our Standard Currency for Payments

Please be aware that we have discontinued our partnership with PayU and have now partnered with Viva Wallet for all our payment processing needs. However, it's important to note that Viva Wallet processes payments in Swedish Krona (SEK). We understand this change from Euro to SEK might be significant for our customers. To assist with this transition, our website will continue to display prices in Euros to provide a clear reference for the exchange rate between SEK and Euro. During the checkout process, please note that the total amount will be presented in SEK, and the final charge will be made in SEK.